Ultra Rare Mullard Holland ECC40 Disc Getter Twin Fins Valve LC2 45A NOS (V38)

Ultra Rare Mullard Holland ECC40 Disc Getter Twin Fins Valve LC2 45A NOS (V38)
Ultra Rare Mullard Holland ECC40 Disc Getter Twin Fins Valve LC2 45A NOS (V38)

Ultra Rare Mullard Holland ECC40 Disc Getter Twin Fins Valve LC2 45A NOS (V38)
LC2 45A Code Stamped in Base. Supplied in Original Mullard Box.
Ultra Rare Mullard Holland ECC40 Disc Getter Twin Fins Valve LC2 45A NOS (V38)