Mullard KQDD/K CV4004 M8137 ECC83 Box Plate Valve Tube NOS Boxed (V15)

Mullard KQDD/K CV4004 M8137 ECC83 Box Plate Valve Tube NOS Boxed (V15)
Mullard KQDD/K CV4004 M8137 ECC83 Box Plate Valve Tube NOS Boxed (V15)

Mullard KQDD/K CV4004 M8137 ECC83 Box Plate Valve Tube NOS Boxed (V15)

CV4004 M8137 ECC83 Valve Tube. Grey Box Plates, Halo Getter.


Mullard KQDD/K CV4004 M8137 ECC83 Box Plate Valve Tube NOS Boxed (V15)