Mullard KB/DC CV4004 ECC83 M8137 Box Plate Valve Tube NOS 641 (V51) #3

Mullard KB/DC CV4004 ECC83 M8137 Box Plate Valve Tube NOS 641 (V51) #3
Mullard KB/DC CV4004 ECC83 M8137 Box Plate Valve Tube NOS 641 (V51) #3

Mullard KB/DC CV4004 ECC83 M8137 Box Plate Valve Tube NOS 641 (V51) #3

CV4004 M8137 ECC83 12AX7 Valve Tube. 641 Code in the Glass. Grey Box Plates & Halo Getter.


Mullard KB/DC CV4004 ECC83 M8137 Box Plate Valve Tube NOS 641 (V51) #3