Mullard KB/DA GZ37 CV378 Dual Printed Valve Tube NOS Boxed (V44)

Mullard KB/DA GZ37 CV378 Dual Printed Valve Tube NOS Boxed (V44)
Mullard KB/DA GZ37 CV378 Dual Printed Valve Tube NOS Boxed (V44)
Mullard KB/DA GZ37 CV378 Dual Printed Valve Tube NOS Boxed (V44)
Mullard KB/DA GZ37 CV378 Dual Printed Valve Tube NOS Boxed (V44)

Mullard KB/DA GZ37 CV378 Dual Printed Valve Tube NOS Boxed (V44)

GZ37 CV378 Rectifier Valve Tube. Dual Printed, KB/DA Military Spec.


Mullard KB/DA GZ37 CV378 Dual Printed Valve Tube NOS Boxed (V44)