Mullard KB/D CV4003 M8136 ECC82 Box Plate Valve Tube NOS (V50)

Mullard KB/D CV4003 M8136 ECC82 Box Plate Valve Tube NOS (V50)
Mullard KB/D CV4003 M8136 ECC82 Box Plate Valve Tube NOS (V50)

Mullard KB/D CV4003 M8136 ECC82 Box Plate Valve Tube NOS (V50)

CV4003 M8136 ECC82 Valve Tube. This Valve Box Plates, Halo Getter.

IA 11.7/10.6 - GM 2.2/2.1.


Mullard KB/D CV4003 M8136 ECC82 Box Plate Valve Tube NOS (V50)