Mullard CV378 KB/DA GZ37 Valve Tube NOS Boxed (V29)

Mullard CV378 KB/DA GZ37 Valve Tube NOS Boxed (V29)
Mullard CV378 KB/DA GZ37 Valve Tube NOS Boxed (V29)
Mullard CV378 KB/DA GZ37 Valve Tube NOS Boxed (V29)

Mullard CV378 KB/DA GZ37 Valve Tube NOS Boxed (V29)
GZ37 CV378 Rectifier Valve Tube.
Mullard CV378 KB/DA GZ37 Valve Tube NOS Boxed (V29)