Matched Pair E182CC NOS Mullard Holland Valve Tubes (VT 1)

Matched Pair E182CC NOS Mullard Holland Valve Tubes (VT 1)

Matched Pair E182CC NOS Mullard Holland Valve Tubes (VT 1)

Matched pair E182CC NOS Long Box Anode Ring Getter Mullard Holland Valve Tube (VT1).


Matched Pair E182CC NOS Mullard Holland Valve Tubes (VT 1)