ECC33 Grey Plate D Getter Brown Base NOS Mullard UK Valve Tubes (VT 4)

ECC33 Grey Plate D Getter Brown Base NOS Mullard UK Valve Tubes (VT 4)
ECC33 Grey Plate D Getter Brown Base NOS Mullard UK Valve Tubes (VT 4)

ECC33 Grey Plate D Getter Brown Base NOS Mullard UK Valve Tubes (VT 4)

ECC33 Large Brown Base Grey Plate "D" Getter NOS Mullard UK Valve Tubes (VT4).


ECC33 Grey Plate D Getter Brown Base NOS Mullard UK Valve Tubes (VT 4)