CV4003 M8136 12AU7 ECC82 NOS Mullard UK Valve Tubes

CV4003 M8136 12AU7 ECC82 NOS Mullard UK Valve Tubes
CV4003 M8136 12AU7 ECC82 NOS Mullard UK Valve Tubes

CV4003 M8136 12AU7 ECC82 NOS Mullard UK Valve Tubes
CV4003 M8136 ECC82 12AU7 BOX ANODE NOS Mullard UK with military print valve tubes.
CV4003 M8136 12AU7 ECC82 NOS Mullard UK Valve Tubes